نسخه آزمایشی

سيستم ريشه زايي هوايي خودكار
Automatic Air rooting system

شماره اظهارنامه: 139750140003002588
مالک/مالکان: آقاي خسرو كرمي

تاریخ اظهارنامه: 1397/03/27
مخترع/مخترعان: خسرو كرمي

شماره ثبت : 98355
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/01/24
طبقه بندی بین المللی: A01H 4/00


خلاصه اختراع :

سيستم ريشه زايي هوايي خودكار از يك بدنه اصلي گ يك درب ثشييل شد اسب كه رگي هم يك بح ظه را ثشييل بي دهند داخل بح ظه خاك گجود دارد اين بح ظه به ه را خاك داخل خود به دگر سامه اي از درختي كه بي خواهيم از رگي آو ثيرير كنيم بسته بي شود گ ثا زباو ريشه زدو سامه درخب در جاي خود بامي بي باندث سيستم ريشه زايي هوايي خودكار داراي حسگر رطوبب خاك اسب اين حسگر اط عا رطوبتي خاك را به يك گاحد كنترلگر بي رساند گ در صورثي كه رطوبب از يك حد از پيش ثعيين شد ك تر باشد (خاك خشك شد باشد) كنترل كنند يك پ پ آب كوچك را فعال بي كند ثا رطوبب خاك بوجود در بح ظه را به حد بطلوب برساندث


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.