شماره اظهارنامه: 139550140003007966
مالک/مالکان: آقاي مهدي اكبري

تاریخ اظهارنامه: 1395/07/01
مخترع/مخترعان: مهدی اکبری
شماره ثبت : 92546
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1396/03/30
طبقه بندی بین المللی: A63B 24/00 G01L H01H A63B 23/00

خلاصه اختراع : خلاصه توصيف در قسمت اول با فشردن يكي از كليدها ازسوي ورزشكار LCD اول اطلاعاتي را مربوط به حركت تمريني انتخاب شده ،از قبيل تمام عضلاتي كه با اجراي حركت تمريني درگير مي¬شوند،در اختيارورزشكار قرار مي¬دهد . سپس آموزش اجراي حركت تمريني روي LCD دوم نمايش داده مي¬شود تا ورزشكار با اجراي درست حركت آشنا شود. بعدازاينكه ورزشكار دروضعيت مورد نظرقرار گرفت ، شكل استقرارآن توسط حسگرهاي تشخيص حالت بدن موردپردازش قرارمي گيردودرصورت تاييدحسگر اول حالت بدن ورزشكار تاييد مي¬شود . با كشش كابل سيم¬كش توسط ورزشكار حسگر اندازه¬گيري مقدار كابل خروجي ،شروع به اندازه¬گيري اين مقدارمي¬كندوهنگامي كه كابل به ميزان استاندارد همان حركت ازسوي ورزشكارجابجا گرديد اين حسگر صحت انجام حركت را تاييد نموده ودرغير اين صورتdrought your mistake is درLCD نمايان مي¬شود در مرحله ي بعد آهنگ سرعت اجراي رفت و برگشت توسط دستگاه اندازه گيري مي شود،چنانچه ورزشگارسرعت رفت وبرگشت استاندارد را رعايت نكنددستگاه به ورزشكار اخطار اجراي دوباره ي حركت را مي دهدو درصورت صحيح بودن سه پارامتر وضعيت بدن و ميزان كابل خروجي وآهنگ سرعت آن،دستگاه اجراي حركت تمريني را تاييد مي نمايد. خلاصه توصيف در قسمت اول با فشردن يكي از كليدها ازسوي ورزشكار LCD اول اطلاعاتي را مربوط به حركت تمريني انتخاب شده ،از قبيل تمام عضلاتي كه با اجراي حركت تمريني درگير مي¬شوند،در اختيارورزشكار قرار مي¬دهد . سپس آموزش اجراي حركت تمريني روي LCD دوم نمايش داده مي¬شود تا ورزشكار با اجراي درست حركت آشنا شود. بعدازاينكه ورزشكار دروضعيت مورد نظرقرار گرفت ، شكل استقرارآن توسط حسگرهاي تشخيص حالت بدن موردپردازش قرارمي گيردودرصورت تاييدحسگر اول حالت بدن ورزشكار تاييد مي¬شود . با كشش كابل سيم¬كش توسط ورزشكار حسگر اندازه¬گيري مقدار كابل خروجي ،شروع به اندازه¬گيري اين مقدارمي¬كندوهنگامي كه كابل به ميزان استاندارد همان حركت ازسوي ورزشكارجابجا گرديد اين حسگر صحت انجام حركت را تاييد نموده ودرغير اين صورتdrought your mistake is درLCD نمايان مي¬شود در مرحله ي بعد آهنگ سرعت اجراي رفت و برگشت توسط دستگاه اندازه گيري مي شود،چنانچه ورزشگارسرعت رفت وبرگشت استاندارد را رعايت نكنددستگاه به ورزشكار اخطار اجراي دوباره ي حركت را مي دهدو درصورت صحيح بودن سه پارامتر وضعيت بدن و ميزان كابل خروجي وآهنگ سرعت آن،دستگاه اجراي حركت تمريني را تاييد مي نمايد.

لینک کوتاه این صفحه :

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه