نسخه آزمایشی

آنتن الكترود برجك براي اندازه گيري تخليه جزئي در ترانسفورماتورهاي قدرت
Turret-electrode Antenna for Partial Discharge Measurement in Power Transformer


تاریخ اظهارنامه: 1396/06/25

شماره ثبت : 98389
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/01/28
طبقه بندی بین المللی: G01R 31/12


خلاصه اختراع :

اندازه¬گيري تخليه جزئي به روش UHF به دليل مزايايي از قبيل امكان مكانيابي، مصونيت بيشتر در مقابل نويز و امكان پياده¬سازي برخط (online) در ساليان اخير توجه زيادي به خود جلب نموده است. در حال حاضر نصب آنتن¬هاي UHF در ترانسفورماتورها تنها از طريق شيرهاي تخليه روغن امكانپذير بوده كه به دليل اينكه معمولاً حداكثر دو شير روغن روي يك ترانسفورماتور فشار قوي موجود است، تعداد آنتن¬هاي قابل نصب به اين عدد محدود مي¬شود. در نتيجه، مكانيابي تخليه جزئي كه به حداقل چهار آنتن نياز دارد امكان¬پذير نخواهد بود. از طرفي، نصب اين آنتن¬ها با مخاطراتي مواجه است چرا كه اگر بيش از اندازه وارد ترانسفورماتور شود موجب تخليه و تخريب ترانسفورماتور، دستگاه¬هاي اندازه¬گيري، خطرات جاني و ... خواهد شد. حداكثر عمق نفوذ اين آنتن¬ها بستگي به مشخصات عايقي ترانسفورماتور داشته و اغلب نامشخص است. از ديگر مشكلات اندازه¬گيري تخليه جزئي به روش UHF عدم امكان كاليبراسيون آن است بدين معني كه دامنه تخليه¬هاي بدست آمده قابل استناد نبوده و نمي¬توان مشخص كرد وضعيت ترانسفورماتور خطرناك، در محدوده خطر يا عادي است. اگر چه مصونيت در مقابل نويز از مزاياي روش UHF شناخته مي¬شود اما مطالعات نشان داده شده به دليل وجود بوشنيگ و فضاي اطراف آن، تانك ترانسفورماتور كاملاً در مقابل نويزهاي محيطي يا رسانشي مصونيت ايجاد نمي¬كند. مشكلات برشمرده شده بالا باعث شده است روش UHF در حال حاضر به اندازه روش مرسوم IEC مورد استفاده واقع نشود. در اين اختراع، با ارائه يك آنتن جديد كه از اين پس آنتن الكترود برجك ترانسفورماتور شناخته مي¬شود، سعي شده است مشكلات فوق برطرف گردد. در اين آنتن يك الكترود در محدوده داخل هر يك از برجك¬هاي ترانسفورماتور قدرت نصب مي¬شود و به همراه برجك يك آنتن شيپوري با زاويه زبانه صفر يا اصطلاحاً يك آنتن موج¬بر را تشكيل مي¬دهد. عدم تداخل با ميدان فشار قوي و در نتيجه عدم مخاطرات ايمني، امكان كاليبراسيون، امكان مكانيابي و كمك به جداسازي نويزهاي خارجي از تخليه¬هاي داخلي از ويژگي¬هاي آنتن طراحي شده است كه در توصيف اختراع بصورت مشروح توضيح داده مي¬شود. از ديگر ويژگي¬هاي آنتن پيشنهادي مي¬توان به ارزان بودن، نصب آسان روي ترانسفورماتورهاي جديد و يا موجود و نياز بسيار كم به تعمير و نگهداري اشاره كرد.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.