نسخه آزمایشی

فرايند سريع و زيستي توليد نانوكامپوزيت پلاسمونيك Ag/AgCl@TiO2 با فعاليت فتوكاتاليستي تحت نور خورشيد با استفاده از گياه بومي حرا Avicennia marina
Rapid and bioprocess for preparation of Ag/AgCl@TiO2 plasmonic nanocomposite with photocatalytic activity under sunlight using native mangrove plant Avicennia marina


تاریخ اظهارنامه: 1397/10/24

شماره ثبت : 98411
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1398/02/02
طبقه بندی بین المللی: B01J 21/06 B82Y 30/00


خلاصه اختراع :

در سال¬هاي اخير AgCl به دليل جذب قوي امواج الكترومغناطيس در ناحيه مرئي براي توليد فتوكاتاليست¬هاي حساس به نور مرئي بسيار مورد توجه قرار گرفته¬است. در اين اختراع، نانوكامپوزيت پلاسمونيك Ag/AgCl@TiO2 به روش زيستي با استفاده از عصاره برگ گياه حرا (Avicennia marina) سنتز شد. دوپ شدن دي¬اكسيد تيتانيم با Ag/AgCl خصوصيت نوري فتوكاتاليست را بهبود داده و موجب افزايش كارايي آن تحت نور مرئي گرديد. انرژي باند گپ نانوكامپوزيت در سنتز يك مرحله¬اي و دو مرحله¬اي به ترتيب eV 2/2 و 8/1 به¬دست آمد. افزايش فعاليت فتوكاتاليستي Ag/AgCl@TiO2 را مي¬توان به افزايش قابليت جذب موثر نور مرئي به¬وسيله AgCl، جدايي موثر جفت الكترون-حفره برانگيخته در سطح فتوكاتاليست و انتقال سريع الكترون از AgCl به سطح TiO2 به دليل خصوصيت تشديد پلاسمون سطحي بيان كرد. نانوذرات نانوكامپوزيت سنتزي داراي ابعاد nm 35 ~ مي¬باشند و قابليت كاربرد تحت نور خورشيد را دارند. از نانوكامپوزيت توليد شده براي حذف رنگ ائوزين Y استفاده شد. نتايج به دست آمده از آزمايش¬هاي تصفيه تحت شرايط بهينه پارامترهاي فرايندي، حذف 74/99 درصد رنگ تحت نور خورشيد بعد از دو ساعت را نشان داد. قابليت بازيابي مكرر و استفاده مجدد از نانوكامپوزيت سنتزي در دورهاي متوالي تصفيه پساب از ديگر خصوصيات نانوكامپوزيت سنتزي مي¬باشد.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.