نسخه آزمایشی

تحريك كننده هاي حلال سيكلاز گوانيلات
SOLUBLE GUANYLATE CYCLASE STIMULATORS

شماره اظهارنامه: 139750140003002713
مالک/مالکان: شركت مرك شارپ اند دوم كورپ. .Merck Sharp & Dohme Corp

نوع شخص حقوقي:سهامي شماره ثبت: 5934701000شماره ثبت : 98443
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/02/08


خلاصه اختراع :

خلاصه اين اكتشاف تركيبات فرمولي زير را ارائه مي كند(الف ) (الف ) و يا نمكهاي قابل قبول وابسته به آن است، كه در آن X، Y، Z، R^1، R^2، R^4، R^a، و زيرنويس هاي m، p و q در اينمورد شرح داده شده اند. تركيبات و يا نمك هاي دارويي قابل قبول مي توانند توليد بدن از مونوفسفات گوانوزين سيكلي ("cGMP") را متغير كنند و به طور كلي براي درمان و پيشگيري از بيماري هايي كه با توازن مختل شده cGMP همراه هستند، مناسب مي باشند. همچنين، اين كشف آندسته از تركيبات دارويي را فراهم مي كند كه شامل تركيبات فرمول (الف) يا نمك هاي قابل قبول آن ها مي باشد. اين اختراع با روش هاي استفاده از اين تركيبات يا نمك هاي قابل قبول دارويي آن در درمان و پيشگيري از بيماري هاي ذكر شده در بالا و براي تهيه دارو براي اين منظور نيز مرتبط مي باشد.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.