نسخه آزمایشی

ورق فولادي با روكش روي داراي جوش پذيري نقطه اي با مقاومت بالا
ZINC-COATED STEEL SHEET WITH HIGH RESISTANCE SPOT WELDABILITY

شماره اظهارنامه: 139850140003008543
مالک/مالکان: شركت ارسلورميتال ArcelorMittal

نوع شخص حقوقي:سهامي شماره ثبت: B82454


شماره ثبت : 103217
وضعیت اعتبار: اعتبار داردخلاصه اختراع :

چكيده ورق فولادي با روكش روي داراي جوش پذيري نقطه اي با مقاومت بالا يك روش براي توليد يك ورق فولادي پوشش‌داده شده با روي يا آلياژ روي با يك استحكام كششي بالاتر از 900 MPa، براي ساخت جوش‌هاي نقطه‌اي مقاومتي حاوي به طور متوسط نه بيشتر از دو ترك تردي فلز مايع به ازاي هر جوش داراي يك عمق 100 µm يا بيشتر، شامل مراحل متوالي از تهيه يك ورق فولادي نورد سرد، تركيب اسمي آن حاوي، 5/0 %≥ C ≥ 07/0 %، 5 %≥ Mn ≥ 3/0 %، 1 % ≥ Al ≥ 010/0 %، 45/2 % ≥ Si ≥ 010/0 %، با 5/2 % ≥ (Al+Si) ≥ 35/0 %، 0/1 % ≥ Cr≥ 001/0 %، 5/0 % ≥ Mo ≥ 001/0 %، و به طور اختياري، 1/0 % ≥ Nb≥ 005/0 %، 2/0 % ≥ V ≥ 005/0 %، 1/0 % ≥ Ti ≥ 005/0 %، 004/0 % ≥ B ≥ 0001/0 %، 5/0 % ≥ Cu ≥ 001/0 %، 0/1 % ≥ Ni ≥ 001/0 %، باقيمانده آهن و ناخالصي‌هاي اجتناب‌ناپذير از ذوب فلز باشد، در مقادير مانند 003/0 % > S، 02/0 % > P، 008/0 % > N مي‌باشد، حرارت‌دهي ورق فولادي نورد سرد ذكرشده حداكثر تا دماي T1 دربرگيرنده بين C° 550 و C° 50 +Ac1 در يك ناحيه كوره با يك اتمسفر (A1) حاوي از 2 تا 15% هيدروژن بر حسب حجم، تعادل نيتروژن و ناخالصي‌هاي اجتناب‌ناپذير است، بنابراين آهن اكسيد نمي‌شود، سپس اضافه‌كردن در اتمسفر كوره، حداقل يك عنصر انتخابي از بخار آب يا اكسيژن با يك نرخ جريان تزريق Q بالاتر از (h x α/ 07/0 %)، اگر عنصر ذكرشده بخار آب باشد α برابر با 1 و اگر عنصر ذكرشده اكسيژن باشد برابر با 52/0 است، در يك دماي T≥T1، بنابراين براي به دست آوردن يك اتمسفر (A2) با يك نقطه شبنم DP2 دربرگيرنده بين C° 15- و دماي Te از نقطه شبنم تعادلي آهن/اكسيد آهن، سپس حرارت‌دهي ورق از دماي T1 ذكرشده حداكثر تا يك دماي T2 دربرگيرنده بين C° 720 و C° 1000در يك ناحيه كوره تحت يك اتمسفر (A2) از نيتروژن حاوي از 2 تا 15% هيدروژن و بيشتر از 1/0 % CO برحسب حجم، با يك فشار جزئي اكسيژن بالاتر از atm 10-21، به صورتي‌كه مدت زمان tD از حرارت‌دهي ورق از دماي T1 حداكثر تا پايان همدماسازي در دماي T2 دربرگيرنده 100 تا s500 مي‌شود، هم‌دماسازي ورق در T2، سپس خنك‌سازي ورق در يك نرخ دربرگيرنده بين 10 تا °C/s 400، سپس پوشش‌دهي ورق با پوشش روي يا آلياژ روي. شكل براي چكيده: ندارد.

لینک کوتاه این صفحه : darkob.co.ir/QHQUB521

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه

Loading...