نسخه آزمایشی

ساخت كاتاليست هاي پلاتين بر روي پايه هاي زئوليتي جهت ايزومريزاسيون مخلوط زايلن ها و اتيل بنزن
Synthesis of platinum supported zeolite catalysts for mixture of xylenes and ethylbenzene isomerization

شماره اظهارنامه: 139550140003008271
مالک/مالکان: شركت اكسير نوين فرآيند آسيا

نوع شخص حقوقي:سهامي خاص شماره ثبت: 434255


تاریخ اظهارنامه: 1395/07/09

شماره ثبت : 98462
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/02/10
طبقه بندی بین المللی: B01J 23/42 C07C 15/00


خلاصه اختراع :

ايزومريزاسيون اتيل بنزن و مخلوط زايلن ها ، يكي از فرآيند هاي مهم در تهيه پارا- زايلن و افزايش درصد آن در مخلوط خروجي راكتور ايزومريزاسيون زايلن ها مي باشد. در اختراع حاضر، كاتاليست هاي ايزومريزاسيون با فعاليت و پايداري مناسب تهيه گرديدند. تركيب اين كاتاليست ها شامل 0/05 تا 1 درصد وزني پلاتين بر روي پايه ها ي زئوليتي حاوي آلومينا مي باشند. هيدروكربن هاي C8 بعنوان خوراك، براي تست راكتوري كاتاليست فوق تزريق شد و نسبت پارا- زايلن به كل زايلن ها 20 تا 26/1 ،ميزان تبديل اتيل بنزن به پارا-زايلن 20 تا 99 درصد ، نسبت بنزن به كل زايلن ها 0 تا 0/2 درصد ، هدر رفت زايلن 0/01تا 0/5 درصد است كه با استفاده از نتايج دستگاه گاز كروماتوگرافي بدست آمده است.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.