نسخه آزمایشی

تركيب ضد-خوردگي متشكل از پلي ايزوبوتيلن ها
Anti-corrosion composition comprising polyisobutylenes

شماره اظهارنامه: 139650140003013859
مالک/مالکان: شركت دنسو-هولدينگ گ ام ب اچ & كو DENSO-HOLDING GMBH & CO

نوع شخص حقوقي:با مسئوليت محدود شماره ثبت: HRA 20320


تاریخ اظهارنامه: 1396/11/30

شماره ثبت : 98472
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/02/11
طبقه بندی بین المللی: C09D 5/00 C09D 109/00


خلاصه اختراع :

يك تركيب ضد خوردگي شامل دست كم يك پلي ايزو بوتيلن اول داراي يك شاخص Staudinger index J0 در يك گستره از تقريبا"15 سانتي متر مكعب در گرم تا تقريبا" 98 سانتي متر مكعب در گرم و يك توده جرمي نسبي متوسط (فرمول A) در يك گستره تقريبا" 32000 گرم در مولكول تا تقريبا" 280000 گرم در مولكول و دست كم يك پلي ايزو بوتيلن دوم داراي يك شاخص Staudinger index J0در يك گستره تقريبا" 105 سانتي متر مكعب در گرم تا تقريبا" 238 سانتي متر مكعب در گرم و يك توده جرمي نسبي متوسط (فرمول A) در يك گستره تقريبا" 350000 گرم در مولكول تا تقريبا" 900000 گرم در مولكول.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.