شماره اظهارنامه: 139750140003004362

تاریخ اظهارنامه: 1397/05/21
مخترع/مخترعان: غلامرضا بردبار
شماره ثبت : 98483
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1397/05/21
طبقه بندی بین المللی: B64G 1/14

خلاصه اختراع : 1-ﻋﻨﻮان اﺧﺘﺮاع: پيشران ضربه ايي بوسيله نيروهاي الكترومغناطيس ;در ﺳﻔﺮﻫﺎى ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﺮاى ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﭘﻴﺸﺮان دارﻳﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻮﺧﺖ و اﻧﺮژى زﻳﺎدى را ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺮاى ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﻴﺰان ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ( در ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ از ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﻲ ﻛﻪ در ﮔﻴﺮ ﻧﻴﺮوى ﺟﺎذﺑﻪ ﺳﻴﺎرات ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺟﺎﻫﺎى دورﺗﺮ از ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﻲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژى اوﻟﻴﻪ )از ﻧﻴﺮوى ﻣﺤﺮﻛﻪ پيشران ضربه ايي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ. 3-از اﻳﻦ اﺧﺘﺮاع ﻣﻲ ﺗﻮان درﺳﻔﻴﻨﻪﻫﺎىﻛﺎوﺷﮕﺮ ﻓﻀﺎﻳﻲ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺷﻚ ﻫﺎى ﺑﺎﻟﺴﺘﻴﻚ ﺑﺎ ﺑﺮد ﺑﺎﻻ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮاردى از زﻳﺮ درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎ و ﺷﻨﺎورﻫﺎ و در روي سيارات ﺑﺮاى ﺣﺮﻛﺖ در ﺳﻜﻮت ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ٤- اﺳﺎس ﻛﺎر اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻧﻴﺮوى ﻋﻤﻞ و ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﻴﻮﺗﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﺎ ﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻛﺸﻴﺪن اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل را در ﺧﺎرج از ﻣﺪار ﺟﺎذﺑﻪ ﺳﻴﺎرات را دارﻳﻢ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺮﺑﻪ وارد ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﺴﻢ و ﻧﻮع ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﻢ ﺑﺮاى ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺣﺮﻛﺖ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﻳﻢ. 5- اين اختراع در حوزه دانش الكترومغناطيس مي باشد.

لینک کوتاه این صفحه :

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه