نسخه آزمایشی

كيت تشخيص ژنوتيپ گروه خون Duffy با روش ملكولي
Molecular method and kit for Duffy blood group genotyping

شماره اظهارنامه: 139750140003001985

تاریخ اظهارنامه: 1397/03/07

شماره ثبت : 98526
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/02/21
طبقه بندی بین المللی: C12Q 1/68


خلاصه اختراع :

براي كاهش عوارض تزريق خون در بيماران، نمونه خون بيمار را براي شناسايي آنتي‌بادي بررسي و در تزريق خون‌هاي بعدي خوني را انتخاب ميكنند كه آنتي‌ژني را كه بيمار عليه آن آنتي‌بادي توليد كرده‌، نداشته باشد. بدين منظور مي‌توان از روش‌هاي مولكولي براي تشخيص ژنوتيپ RBC ها استفاده كرد كه تحت تأثير تزريقات پي‌درپي خون قرار نمي‌گيرند. تكنيك‌هاي مولكولي از نظر حساسيت و اختصاصيت و زمان و هزينه، نسبت به روش‌هاي سرولوژي برتري دارند. روش: كيت جديد تشخيص ژنوتيپ گروه خوني در اينجا، از روش Tetra-ARMs-PCR كه يك روش جديد، سريع، حساس، اختصاصي و بسيار ارزان است، استفاده مي كند. اين روش براي تشخيص پلي مورفيسم هاي تك نقطه‌اي بكار مي‌رود و در آن از دو جفت پرايمر استفاده مي‌شود. پس از استخراج DNA از خون، بوسيله ترموسايكلر توالي مورد نظر تكثير ميشود. پرايمرها را در يك ميكروتيوب ميريزيم و پس از انجام PCR در موارد هموزيگوت دو باند و در موارد هتروزيگوت سه باند تشكيل مي‌شود. در ادامه قطعه تكثير شده در PCR به‌وسيله Electrophoresis تفكيك ميشود و باندهاي تشكيل شده جهت وجود يا عدم وجود آلل بررسي ميشوند. بحث و نتيجه گيري: كيت جديد تشخيص ژنوتيپ گروه خون Duffy با روش ملكولي Tetra-ARMs-PCR ميتواند خوني مناسب براي تزريق آماده كند. كلمات كليدي: كيت، ژنوتيپ، گروه خون، روش مولكولي، Duffy


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.