نسخه آزمایشی

ساخت نانوكامپوزيت مغناطيسي اكسيد آهن با پوشش هاي غير مغناطيسي به منظور بهبود خاصيت ضدباكتري نانوذرات نقره
Production of magnetic iron oxide nanocomposite with non -magnetic coatings In order to improve the antibacterial properties of silver nanoparticles


تاریخ اظهارنامه: 1395/07/28

شماره ثبت : 98529
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/02/21
طبقه بندی بین المللی: B82Y 30/00


خلاصه اختراع :

ساخت نانو كامپوزيت مغناطيسي اكسيد آهن با پوشش‌هاي غير مغناطيسي به منظور مطالعه و بهبود خاصيت ضدباكتري نقره در اين اختراع مورد بررسي قرار گرفته است. امروزه درمان بيماري¬هاي عفوني يكي از بزرگ¬ترين چالش¬ها در سرتاسر جهان مي¬باشد. آنتي¬بيوتيك¬هاي متعددي جهت مهار رشد و از بين بردن باكتري¬ها بكار گرفته شده¬اند اما توسعه مقاومت و ظهور اثرات جانبي، استفاده از اين عوامل را به¬شدت محدود كرده¬اند، با اين وجود تركيبات زيستي در مقياس نانو داراي خصوصيات فيزيكي¬-¬شيميايي مناسبي هستند و نانوذرات نقره در مقايسه با نانوذرات فلزي ديگر داراي بيش¬ترين فعاليت ضدباكتري مي¬باشد. لذا در اين پژوهش براي بهبود خواص ضدباكتري، پوشش ضدباكتري بصورت كامپوزيت سه جزئي از نانوذرات نقره بر روي زمينه پليمري همراه هسته مغناطيسي نشانده شد. نتايج حاصل از پراش اشعه ايكس (شكل1)، طيف‌سنجي مادون‌قرمز(شكل2)، ميكروسكوپ الكتروني روبشي(شكل3) مغناطش سنج ارتعاشي (شكل4)، ميكروسكوپ الكتروني عبوري(شكل5)، آناليز پراكندگي نور ديناميكي (شكل6)و تست ضد باكتري(شكل7) نشان داد كه فعاليت ضدباكتري تركيبات Fe3O4، Fe3O4/TEOS-TPS با حضور نانوذرات نقره افزايش مي¬يابد و اين نوآوري موجب شد با استفاده از ميدان مغناطيسي خارجي امكان بازيابي نانوكاپوزيت فراهم شده و توليد نانوذرات مغناطيسي ضدباكتري با ماندگاري تاثير و نشست كم نقره در محلول¬هاي آبي كه هدف اصلي است، امكان پذير گردد.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.