نسخه آزمایشی

فرايند سنتز كاتاليست NiMo-MoO2
catalyst NiMo-MoO2

شماره اظهارنامه: 139750140003004193

تاریخ اظهارنامه: 1397/05/15

شماره ثبت : 98533
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/02/22
طبقه بندی بین المللی: C22C 1/05 B01J 37/03


خلاصه اختراع :

از جمله منابعي كه در آينده مي تواند به عنوان سوخت پاك، قابل حمل و نقل، مناسب و كارآمد مورد استفاده قرار گيرد هيدروژن مي باشد. با بررسي انواع روش هاي توليد هيدروژن مشخص مي¬شود كه روش تبديل هيدروكربن ها و الكتروليز آب مورد توجه بيشتري قرار گرفته اند. در فرآيند الكتروليز آب با استفاده از يك كاتاليست مي توان سرعت واكنش آزاد سازي هيدروژن را در ولتاژهاي كمتر افزايش داده كه اين امر موجب صرفه اقتصادي مي شود. نيكل به عنوان يك فلز غير نجيب نسبتا ارزان با فعاليت الكتروشيميايي بالاست كه براي توليد الكترودهاي هيدروژني كه در پيل هاي سوختي قليايي استفاده مي شوند مناسب است همچنين موليبدن و آلياژهاي آن به دليل محدوده ي گسترده ي خاص آن ها در الكتروشيمي كه به دليل فعاليت كاتاليستي آن هاست بسيار مهم مي باشند امروزه اين مواد با به كارگيري روش‌هاي گوناگوني فرآوري مي‌شوند كه يكي از اين روش ها آلياژسازي مكانيكي است. در اين اختراع با استفاده از پيش ماده هاي اكسيدي و گرافيت به عنوان احيا كننده با استفاده از فرآيند آلياژسازي مكانيكي اين آلياژ توليد شده است كه هم پيش ماده هاي اكسيدي به دليل خردايش بيشتر در آسياكاري و هم فرآيند آلياژسازي مكانيكي به دليل توزيع بيشتر مواد در يكديگر باعث دستيابي به يك ماده جديد با فعاليت بالا در آزادسازي هيدروژن مي شود.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.