نسخه آزمایشی

موتور خطي نوع سوئيچ رلكتانسي با قطب كمكي در قسمت متحرك براي كاهش مسير عبور شار پيوندي، كاهش تلفات و هزينه
Linear Switched Reluctance Motor with Auxiliary Poles in mover for Short Flux Path, Loss Reduction and cost

شماره اظهارنامه: 139750140003008037

تاریخ اظهارنامه: 1397/09/25

شماره ثبت : 98553
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/02/22
طبقه بندی بین المللی: H02K 41/02


خلاصه اختراع :

عنوان اختراع : موتور خطي نوع سوئيچ رلكتانسي با قطب كمكي در قسمت متحرك براي كاهش مسير عبور شار پيوندي، كاهش تلفات و هزينه اختراع مورد ادعا، موتور خطي نوع سوئيچ رلكتانسي با قطب كمكي در قسمت متحرك مي¬باشد. در اين ساختار، طراحي، تجزيه و تحليل و مطالعه مقايسه¬اي از يك LSRM با قطب¬هاي كمكي در قسمت متحرك و استاتور بخش بخش شده ارائه شده است. اين ساختار داراي هفت قطب است كه شامل سه قطب اصلي و چهار قطب كمكي است. سيم پيچ ها دور قطب اصلي پيچانده مي شود، در حالي كه قطب هاي كمكي فقط به عنوان مسير بازگشت شار استفاده مي شود. به دليل استفاده از قطب هاي كمكي در قسمت متحرك، مسير عبور شار كاهش يافته و تلفات نيز به دنبال آن كاهش مي يابد. چون كه نيمي از شار از قطب كمكي سمت راستش و نيم ديگر از قطب كمكي سمت چپ عبور مي كند، بنابراين شار عبوري از بخش هاي استاتور نصف شده و بدين ترتيب ارتفاع استاتور نصف مي شود. در مسافت هاي زياد با طول استاتور بلند اين امر باعث كاهش چشم گير هزينه آهن مصرف شده مي شود. يكي از مهم ترين ويژگي هاي اين ساختار اينست كه به دليل داشتن قطب هاي كمكي مسير شار كوتاه شده و اين باعث مي شود مسائل مربوط به مشكلات حرارتي كاهش يابد. همچنين در ساختار طراحي شده فضاي مربوط به سيم پيچ ها (ضريب پر شدن هادي) در ساختار ارائه شده بيشتر است و در عمل آزادي بيشتري در اين ساختار براي هادي هاي بيشتر وجود دارد. ابعاد موتور بدست آمد و مشخصات آن با توپولوژي مرسوم مقايسه شد. همچنين اثر تغيير پارامترهاي طراحي بر موتور طراحي شده مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان مي دهد كه در LSRM طراحي شده در جريان نامي 10 آمپر، با كاهش مسير شار، تلفات هسته از 2/1 به 8/0 وات كاهش يافته است و وزن هسته از 04/15 به 33/7 كيلوگرم كاهش و نيروي مغناطيسي توليد شده در هر فاز از 5/0 تا 87/0 نيوتن افزايش يافته است.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.