نسخه آزمایشی

سنتز سونوسالوترمال فتوكاتاليست نانوساختار بيسموت-بنيان بر روي سيليكا-ايروژل براي حذف رنگهاي آلي از پساب
Sonosolvothermal Fabrication of Nanostructured Bi-Based Photocatalysts over Si Aerogel for Removal of Organic Dyes from Wastewater


تاریخ اظهارنامه: 1397/09/21

شماره ثبت : 98566
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1398/02/23
طبقه بندی بین المللی: B01J 23/31 C22B 30/06


خلاصه اختراع :

در اختراع حاضر فتوكاتاليست نانوساختار بيسموت-بنيان بر روي سيليكا-ايروژل به روش سونو-سالوترمال سنتز گرديد، به‌منظور مقايسه عملكرد فتوكاتاليست سنتز شده BiOI نيز به‌تنهايي سنتز شد. سپس عملكرد اين فتوكاتاليست در فرآيند حذف آلاينده هاي آلي از پساب مورد ارزيابي قرارگرفت. براي تعيين خصوصيت نمونه‌ها، آناليزهايXRD ،EDX-dot mapping ، FTIR، BET-BJH، FESEM،DRS و pHpzc به كار گرفته شد. آناليز XRD، تشكيل فاز هاي كريستالي مورد نظر را تأييد كرد. آناليز EDX-dot mapping نشان داد كه فتوكاتاليست سنتز شده از توزيع عناصر بسيار خوبي برخوردار است و نيز آناليز BET-BJH نشان داد كه افزودن سيليكا-ايروژل به BiOI باعث افزايش سطح ويژه فتوكاتاليست شده‌است كه اين مسائل عملكرد فتوكاتاليست را در فرآيند حذف فتوكاتاليستي رنگ هاي آلي بهبود بخشيده است. با توجه به نتايج تست راكتوري، در ميان نمونه هاي سنتز شده، نانوفتوكاتاليست (BiOI(80)-SA(20 بيشترين درصد حذف آلاينده متيلن بلو به ميزان 92% را نشان داد. همچنين، در ادامه به بررسي پارامتر عملياتي pH اوليه محلول (3، 6 و 9) و قابليت استفاده مجدد براي فتوكاتاليست بهينه پرداخته شد. نتايج تست پايداري نشان داد كه فتوكاتاليست (BiOI(80)-SA(20 پايداري قابل قبولي را در چهار سيكل عملياتي از خود نشان مي دهد.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.