نسخه آزمایشی

سنتز كاتاليست هيدروكربن و فرآيند تهيه و استفاده از آن.
HYDROCARBON SYNTHESIS CATALYST,ITS PREPARATION PROCESS AND ITS USE.

شماره اظهارنامه: 139650140003006274


شماره ثبت : 98570
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1396/05/29


خلاصه اختراع :

The present invention relates to catalysts, more particularly to a cobalt-containing catalyst composition. The present invention further relates to a process for preparing a cobalt- containing catalyst precursor, a process for preparing a cobalt-containing catalyst, and a hydrocarbon synthesis process wherein such a catalyst is used. According to a first aspect of the invention, there is provided a cobalt-containing catalyst composition comprising cobalt and/or a cobalt compound supported on and/or in a catalyst support; the catalyst composition also including a titanium compound on and/or in the catalyst support, and a manganese compound on and/or in the catalyst support.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.