نسخه آزمایشی

دستگاه تصفيه پساب هوشمند خانگي

شماره اظهارنامه: 139450140003008938
مالک/مالکان: آقاي مصطفي طالبي

تاریخ اظهارنامه: 1394/08/18

شماره ثبت : 98571
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/02/24
طبقه بندی بین المللی: C02F


خلاصه اختراع :

خلاصه اختراع عنوان اختراع : دستگاه تصفيه آب خانگي با عملكرد پاكسازي و باز يافت آب خروجي به شبكه آب خانه زمينه فني اختراع : بخش الف : نياز هاي انساني – زير مجموعه : اقلام شخصي يا خانگي مشكل فني موجود در اختراعات قبلي به همراه راه حل ارائه شده در اين اختراع : با توجه به بررسي هاي صورت گرفته دستگاه هاي تصفيه آب خانگي به دو گروه تقسيم ميشود : گروه اول فقط قادر به تصفيه آب ورودي از شبكه آبرساني سراسري به ساختمان ميباشند و در قسمت آشپزخانه ساختمانهاي مسكوني نصب ميشوند . گروه دوم كه قادر به تصفيه آب خروجي از فاضلاب هستند ولي عيب بخصوصي دارند كه عبارتند از : 1. اختراعات قادر به تشخيص و جدا سازي آب سالم و آلوده قبل از انتقال به فرآيند تصفيه نيستند عمر مفيد فيلتر هاي تصفيه كننده بكار رفته كاهش مي يابد . راه حل : در اختراع مورد ادعا اين مشكل با قرار دادن سنسور تشخيص ( Ph سنج ) حل شده است. در ابتداي مسير ورود آب به مير فاضلاب از سينك ظرف شويي حل شده است و به تبع حل اين مشكل عمر فيلتر هاي دستگاه افزايش يافته و زمان تعويض آنها افزايش يافته است. 2. كاركرد اين دستگاه ها (اختراعات قبلي ) بطور اختصاصي مربوط به يك بخش از ساختمان نميباشد ضريب خطا در تصفيه آب بالا رفته و ممكن است بيشتر از درصد استاندارد داراي مواد آلوده باشند راه حل : بعلت اينكه اختراع مذكور بطور اختصاصي مربوط به يك بخش از ساختمان مي باشد ضريب خطا در تصفيه آب كاهش يافته است. 3. در اختراعات قبلي امكان سنجش سالمي آب بعد از فرآيند تصفيه با توجه استاندارد هاي معين وجود ندارد امكان باقي ماندن آلودگي بطور احتمالي وجود دارد. راه حل : در اختراع مورد ادعا امكان سنجش سالمي آب بعد از فرآيند تصفيه با توجه استاندارد هاي معين توسط سنسورها وجود دارد امكان باقي ماندن آلودگي بطور وجود ندارد. 4. برخي از دستگاه هاي تصفيه آب خانگي قادر به انتقال آب تصفيه شده به شبكه آبرساني ساختمان را ندارد و فقط ميتوانند در مخزن تعيين شده در دستگاه ذخيره كنند باعث ايجاد وقفه در استفاده از آب سالم ميشوند و در اين دستگاه ها بايد خود كاربر نسبت به استفاده از آب ذخيره شده در مخزن بطور جداگانه اقدام نمايد راه حل : در اختراع مورد ادعا بعلت اينكه دستگاه قادر به انتقال آب تصفيه شده به شبكه آبرساني ساختمان را دارد عملا رابط كاربري براي استفاده از آب تصفيه شده حذف شده و وقفه اي در استفاده از آن وجود نخواهد داشت كاربرد : اختراع مورد ادعا قابليت اجرا در بخش خانگي را براي صرفه جويي در مصرف آب در اين بخش را دارد.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.