نسخه آزمایشی

دستگاه شير دهي به نوزادان بي ار ان
Baby milk bottle device B.R.N

شماره اظهارنامه: 139750140003008956

تاریخ اظهارنامه: 1397/10/23

شماره ثبت : 98595
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/02/28
طبقه بندی بین المللی: A61J 9/00


خلاصه اختراع :

در اين طرح دستگاهي با مدل هاي اتوماتيك و نيم اتوماتيك (خانگي) و معمولي توليد نماييم كه در نوع دستگاه اتوماتيك رابه صورت اتوماتيك انجام دهد واين دستگاه را به صورت هاي مختلف براي مصارف مختلف بسازيم به طور مثال براي مصرف داخل بيمارستانها يا منازل طراحي نمود . در نمونه صنعتي يابيمارستاني از يك دستگاه از دو مخزن اصلي به همراه چند شيركه برقي و يك سيستم برودتي ويك پمپ خلا كه توسط چند لوله با هم شبكه شده و يك سيستم كنترل كه به شير ها و ...دستور مي دهد و كه در دستگاه برنامه ريزي شده است در زمان مشخص شير برقي خروجي باز شده از مخزن يك باز شده واجازه عبور شير به مخزن دوم راه يافته تا به دماي نرمال برسد را به مقداري كه ما مشخص نموده ازمخزن دوم توسط لوله گاواژبه بدن نوزاد انتقال پيدا مي كند مي دهد . ونمونه خانگي آن به اين صورت است كه متشكل شده از يك مخزن كه به صورت درجه بندي مي باشد كه اين مخزن را ميتوان به صورت يك تكه (تك مخزن) فقط براي شير يا داراي دو مخزن باشد يكي مخزن داخلي براي شير ومخزن بيروني براي قرار دادن چند تكه يخ براي سرد نگه داشتن شير ساخت به صورتي كه اين دو مخزن باهم راه نداشته باشند (جلو گيري از مختلط شدن ) وفقط تبادل سطحي دما داشته باشند به صورت سطح به سطح. . در مدل معمولي كه متشكل از يك پايه ويك رابط شيشه كه مخزن شيرتوسط رابط به تخت نسب مي شود يا توسط پايه كنار نوزاد نسب مي شود و مخزن كه مانند شيشه شير معمولي بوده كه سر ديگر لوله گاواژ وصل مي شودو توسط قلاب به پايه نسب مي شودكه اين مخزن داراي بند بوده كه اين سيستم چهار كاربرد دارد 1-شير را داخل مخزن ريخته و توسط لوله گاواژ به معده نوزاد انتقال پيدا مي كند2-در زماني كه كودك شير مي خورد مادر شيشه را گردن خود مي اندازد و لوله را با چسب به سينه مادر مي چسباند و گودك در زمان مك زدن كنار لب وارد دهان شده و در زمان مك زدن نوزاد شير كمكي با شيرمادر وارد دهن نوزاد مي شود3-سر لوله يك پستانك نسب نموده ومخزن شيررا پر مي كنيم و نوزاد پستانك را داخل دهن گذاشته و با مك زدن نوزاد شير وارد دهن نوزاد ميشود4-مخزن را از پايه جدا كرده و مانند شيشه شير معمولي استفاده مي 2- در اين طرح دستگاهي با مدل هاي اتوماتيك و نيم اتوماتيك (خانگي) و معمولي توليد نماييم كه در نوع دستگاه اتوماتيك رابه صورت اتوماتيك انجام دهد.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.