نسخه آزمایشی

دستگاه بازرسي
INSPECTION APPARATUS

شماره اظهارنامه: 139550140003001311
مالک/مالکان: شركت تومرا سورتينگ ان وي TOMRA SORTING NV

نوع شخص حقوقي:با مسئوليت محدود شماره ثبت: 927124238


تاریخ اظهارنامه: 1395/02/08

شماره ثبت : 98855
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/04/04
طبقه بندی بین المللی: B07C 5/342 G01N 21/85


خلاصه اختراع :

اختراع حاضر مربوط است به دستگاهي (100) براي بازرسي يك جريان ماده (10) متشكل از يك منبع نور اول و يك منبع دوم نور (101؛ 102) براي تابش پرتو اول و دوم نور (111؛ 112)؛ يك ردياب اول و دوم (131، 132)؛ يك عنصر اسكن اول (151) كه براي تغيير جهت منطقه رديابي (137) ردياب دوم از يك طرف به طرف ديگر در سراسر جريان مذكور تنظيم شده است، و يك جزء تقسيم كننده نور (140) كه براي دريافت پرتوهاي اول و دوم نور مذكور (111)، پس از بازتاب از ماده مذكور تعبيه مي شود، جزء تقسيم كننده نور مذكور (140) براي تغيير جهت پرتو نور اول مذكور بازتاب شده (111) به طرف ردياب اول مذكور (131) و براي تغيير جهت پرتو نور دوم (112) بازتاب شده مذكور به سمت ردياب دوم مذكور (132) تنظيم مي شود.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.