نسخه آزمایشی

بافرهاي بلاك كننده، پايداركننده و شستشو آماده به مصرف براي كاربرد در تست هاي بيوشيميايي
Ready to use blocking, stabilizer and washing buffers for application in biochemical tests

شماره اظهارنامه: 139750140003006644
مالک/مالکان: شركت نوآوران پايش آني سلامت

نوع شخص حقوقي:سهامي خاص شماره ثبت: 515493شماره ثبت : 98271
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1398/01/19
طبقه بندی بین المللی: C12Q 1/00


خلاصه اختراع :

يكي از مشكلات پيش روي انواع اندازه گيري هاي بيوشيميايي حذف برهمكنش هاي غيراختصاصي مي باشد. در اين اندازه گيري ها هدف همواره تشخيص يك تركيب زيستي از نوع پروتئين ها، آنتي بادي ها، زنجيرهاي نوكلئوتيدي و ... در سيال¬ها و بافت زيستي مي باشد. براي تشخيص اين گونه تركيبات نياز به گيرنده اختصاصي مي باشد. گيرنده اختصاصي بدليل اينكه غالبا با تركيبات مورد اندازه گيري همجنس است (مانند آنتي بادي كه از دسته پروتئين ها است) ممكن است در سيستم اختلال ايجاد كنند و به صورت غيراختصاصي با ديواره ظرف يا بافت مورد بررسي برهمكنش دهد. در نتيجه همواره به منظور كاهش اين برهمكنش هاي غيراختصاصي نياز به مسدود كردن سايت هاي آزاد است كه جايگاه ايجاد برهمكنش هاي غير اختصاصي هستند. محلول هاي بلاك كننده نقش پركننده يا مسدود كننده اين جايگاه هاي غيراختصاصي را دارند. محلول هاي بلاك كننده با ايجاد محيطي شبيه محيط هاي بيولوژيك و استفاده از پروتئين هاي غيرفعال و همچنين دترجنت ها بلاك كردن را انجام مي دهند. محلول هاي ارائه شده در اين اختراع بافرهاي بر پايه پروتئين غيرفعال BSA و پروتئين هاي شير (كازئين) مي باشند.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.