نسخه آزمایشی

دستگاه تنظيم كم خطر در جراحي كارگزاري الكترودهاي مغزي (استريوتاكسي)
system low risk set in stereotaxy surgery

شماره اظهارنامه: 139650140003008837
مالک/مالکان: شركت كيميا نوين بهبد پارس آقاي احمد سلطاني

نوع شخص حقوقي:با مسئوليت محدود شماره ثبت: 43320


تاریخ اظهارنامه: 1396/08/02

شماره ثبت : 98989
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1398/04/22
طبقه بندی بین المللی: A61B 90/00


خلاصه اختراع :

دستگاه تنظيم كم خطردرجراحي كارگزاري الكترودهاي مغزي شامل يك راهنماي،اپتيكي ميباشد،كه درجراحي مغزواعصاب ودردرمان بيماري هاي پاركينسون مورداستفاده قرارميگيردوميتواندعمل تنظيم دستگاه استريوتاكسي ودستگاه سي آرم نسبت به هم را به راحتي،دركمترين زمان ممكن وباكمترين خطرانجام دهد. جراحي استريوتاكسي يك جراحي پيشرفته،مغزواعصاب ودرزمينه درمان پاركينسون ميباشد،بدين صورت كه به وسيله فريم استريوتاكسي ازبيرون مغز الكترودهايي جهت تحريك مغز،درهسته عمقي مغزفرو كرده، و درهمان ناحيه كارگذاشته ميشود.باتوجه به اينكه،جايگذاري اين الكترودهاازاهميت بسياربالايي برخوردارميباشد،جراح براي مطمئن شدن ازجايگذاري موقعيت صحيح الكترودها،درحين جراحي ازسيستم عكسبرداري اشعهXبه وسيله،دستگاه سي آرم استفاده ميكند،كه تنظيم دستگاه سي آرم،باسيستم استريوتاكسي نسبت به هم بسياردشوار،زمان بر،وخطرناك خواهدبودزيراكه باعث خواهدشدكه بيمار،جراح،وتيم جراحي،اشعه خطرناكXرابه ميزان زيادي دريافت كنند وزمان جراحي وخطر جراحي براي بيمار افزايش پيدا كند.بنابراين ساخت دستگاهي كه بتواندعمل تنظيم فريم استريوتاكسي ودستگاه سي آرم نسبت به هم راباكمترين زمان،وبدون هيچ خطري انجام دهدموردنيازميباشد.باتوجه به حساسيت موضوع طراحي وساخت اين اختراع،كه درمراكزدرماني درجراحي استريوتاكسي مورداستفاده قرارميگيردباعث خواهدشدكه عمل تنظيم فريم استريوتاكسي ودستگاه سي آرم نسبت به هم،به راحتي ودركمترين زمان وبدون هيچ خطري ازلحاظ جذب اشعه براي بيمار،جراح وتيم جراحي انجام شود.استفاده از اين دستگاه باعث خواهد شدكه دقت جراحي افزايش پيدا كرده،زمان جراحي به طورقابل ملاحظه اي كاهش يافته وخطراشعه بطوركل ازبين رودكه بسيارحائز اهميت مي باشد.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.