نسخه آزمایشی

دستگاه توليد تركيبات بيواكتيو گياهي به روش احتراقشماره ثبت : 99019
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/04/30
طبقه بندی بین المللی: F23J 15/04 F23G 7/00 A01N 3/00


خلاصه اختراع :

يكي از بخش هاي پر هزينه در بخش كشاورزي جمع آوري و از بين بردن بقاياي گياهي و همچنين استفاده از كودهاي شيميايي براي تحريك رشد و نمو گياهان زراعي و درختان مي باشد و در بيشتر مواقع ممكن است اثرات نامطلوب در اكوسيستم كشاورزي ايجاد كنند. هدف از اين اختراع، طراحي و ساخت دستگاه توليد تركيبات بيواكتيو گياهي به روش احتراق است كه با سوزاندن بقاياي گياهي مختلف و انتقال دود حاصل و تركيب آن با آب، محلولي با تركيبات مختلف شيميايي ايجاد كند كه محرك جوانه زني بذور، رشد و نمو گياهان زراعي و درختان ميوه باشد و موجب بهبود توليد محصول حتي در شرايط نامساعد همچون تنش هاي محيطي شود. بدين صورت كه بقاياي گياهي جمع آوري شده در محفظه احتراق دستگاه سوزانده مي شود و دود حاصل توسط يك مكنده به مخازن حاوي آب خالص منتقل مي شود كه با تركيب دود و آب تركيبي فعال از نظر زيستي ايجاد مي شود كه پس از صاف كردن آن و محلول پاشي بر گياهان مي تواند محرك رشد و نمو آن ها باشد. با استفاده از اين روش بقاياي گياهي تبديل به تركيبات فعال زيستي مي شوند كه مي‌تواند به عنوان يك تكنولوژي براي توليد پايدار در زراعت و باغباني مطرح شود.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.