تاریخ اظهارنامه: 1400/12/14
شماره ثبت : 107552
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1401/05/12

خلاصه اختراع : اعضاي مهاربندي متداول هنگام زلزله و يا زير اثر ديگر بارهاي ديناميكي در چرخه هاي رفت و برگشتي بارگذاري دچار فشار و كشش متوالي شده و عمدتاً با تسليم كششي و مقداري نيز با كمانش ناكشسان باعث ايجاد شكل پذيري و جذب انرژي مي شوند. مشكل اصلي در پاسخ لرزه اي سيستم هاي مهاربندي هم مركز رفتار نامطلوب پسا كمانشي اعضاي مهاربندي است كه در بسياري موارد باعث شكست مفصل ايجاد شده در ميان طول عضو مهاربندي در اثر تركيب فشار محوري با خمش ثانويه ناشي از حاصل ضرب فشار محوري و تغيير شكل عرضي مي شود. با افزايش كرنش در اين مفصل پلاستيك متمركز، بدليل كشش و فشار متوالي ترك خوردگي در عضو مهاربندي در نقطه اي مياني آغاز مي شود و با بزرگ شدن ريز ترك ها شكست رخ مي دهد. از اين رو تاكنون چندين روش و طرح نوآورانه براي بهبود رفتار اعضاي مهاربندي ارائه شده است كه هر يك كاربردها و محدوديت هاي خود را دارد. در همين راستا هدف اين اختراع ارائه اعضاي مهابندي نوين نامنشوري براي بهبود رفتار خستگي كم چرخه و پخش كردن ناحيه پلاستيك در طول عضو مهاربندي است تا از تمركز بيش از حد كرنش هاي ناكشسان جلوگيري شود و در پي آن عمر خستگي كم چرخه افزايش يابد و مهاربند در زمين لرزه هاي بزرگ و تحت ديگر بارهاي ديناميكي بتواند در چرخه هاي بيشتري قابليت جذب انرژي را حفظ نمايد. در اين اختراع براي حل اين مشكل عضو مهاربندي نامنشوري كه يا با تراشكاري (ماشين كاري) يك عضو منشوري و يا با ساخت يك عضو نامنشوري از آغاز ايجاد مي شود ارائه شده است. اين عضو به صورتي طراحي و ساخته مي شود كه نسبت نياز به ظرفيت آن در تركيب فشار و خمش ثانويه در يك طول مشخص از عضو تا حد ممكن يكنواخت باشد تا تسليم فلز بجاي يك ناحيه كوچك در حجم بزرگتري از مصالح فلزي پخش شود و در پي آن مقدار كرنش ناكشسان كاهش يابد. اين كار با كاهش ضخامت براي مقاطع قوطي و لوله اي و يا كاهش عرض بال براي مقاطع I شكل انجام مي شود.

لینک کوتاه این صفحه :

جهت استفاده از امکانات زیر در این صفحه به حساب کاربری خود وارد شوید و مراحل تایید امتا را به اتمام برسانید.

- نمایش لینک این اختراع در اداره ثبت اختراعات ایران

- ارسال پیام به مالک / مخترع این اختراع (لطفا جهت سوال در خصوص اختراع با شماره های موسسه نوفن تماس نگیرید، پس از ثبت نام در سایت دارکوب، میتوانید به اختراع پیغام دهید)

- نمایش اطلاعات تکمیلی (عکس، متن، و نحوه همکاری) این اختراع

دیگر اختراع/اختراع ها با مالک/مخترع مشابه