نسخه آزمایشی

دستگاه استحصال انرژي امواج دريايي بويه محور دوجهته با قابليت خود تنظيمي فركانس
Ocean wave energy harvesting from tunable frequency buoys

شماره اظهارنامه: 139750140003003217

تاریخ اظهارنامه: 1397/04/17

شماره ثبت : 99090
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1397/04/17
طبقه بندی بین المللی: F03B 13/14


خلاصه اختراع :

نياز بيش از پيش بشر به انرژي يكي از چالش هاي زندگي امروز است. به طوريكه، يكي از دغدغه هاي بشر امروز، نياز به منبع انرژي پاك، تجديدپذير و دردسترس است. نظر به اينكه بيش از 70 درصد از سطح زمين توسط آب پوشيده شده است، يكي از اين منابع مي تواند انرژي امواج دريا باشد. اين در حاليست كه اين منبع در محيط اطراف به راحتي هدر مي رود. در كنار بزرگ مقياس بودن اندازۀ امواج، پايين بودن فركانس يكي از چالش هاي اين منبع شگفت انگيز است. در اين راستا، در اين اختراع سعي شده با نگاهي عميق به چالش مطرح شده پاسخ گفته و در زمان و مكان مناسب از آن استفاده شود. بويه ها يكي از وسايل مورداستفاده در سيستم هواشناسي هستند. يكي از مشكلات اين وسايل، تأمين انرژي مورد نياز جهت استفاده در سنسورها و دستگاه هاي داده برداري آن است. چراكه اين دستگاه ها عموماً در نقاط غيرقابل دسترس دريا نصب مي شوند. در اين اختراع سيستمي به منظور تأمين انرژي موردنياز تجهيزات و سنسورهاي مورد استفاده در بويه ارائه شده است. در اين سيستم، با استفاده از يك مكانيزم ارتعاشاتي مبتني بر دو حركت ارتعاشي بويه و در عين فضاي اشغالي كم؛ انرژي الكتريكي چشمگيري قابل استحصال است.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.