نسخه آزمایشی

دستگاه خنثي سازي pH با قابليت اندازه گيري انتگرال شده و تاخير متغير
pH neutralization pilot plant equipped with integrated measurement sampling and variable delay

شماره اظهارنامه: 139750140003006863
مالک/مالکان: آقاي عليرضا فاتحي

تاریخ اظهارنامه: 1397/08/21

شماره ثبت : 99121
وضعیت اعتبار: اعتبار دارد

تاریخ ثبت: 1398/05/15
طبقه بندی بین المللی: G05D 11/08


خلاصه اختراع :

اين اختراع با عنوان دستگاه خنثي سازي pH مجهز به اندازه گيري انتگرال شده و تاخير متغير در زمينه فرايندهاي صنعتي مي باشد. در اين دستگاه قابليت نمونه برداري انتگرال شده وجود دارد، به اين معنا كه مواد براي يك بازه زماني قابل تنظيم درون مخزني جمع آوري شده و سپس اندازه گيري مي شود. دليل بهره گيري از اندازه گيري انتگرال شده در صنعت عدم امكان نصب سنسور با اندازه گيري لحظه اي سريع و نياز به در اختيار داشتن متوسط متغير مورد اندازه گيري در يك بازه زماني است. از آنجايي كه اندازه گيري انتگرال شده در صنايع شيميايي امري رايج است اين دو قابليت به دستگاه مورد نظر اضافه گرديده اند. ساير دستگاه هاي موجود آزمايشگاهي چنين قابليتي را ندارند. به همين دليل براي پياده سازي و راستي آزمايي تئوري هاي توسعه داده شده ي مربوط به اين نوع اندازه گيري ها قابل استفاده نيستند. اين دستگاه اين امكان را فراهم مي سازد كه تئوري هاي توسعه يافته ي مربوط به اندازه گيري هاي انتگرال شده بر روي اين دستگاه پياده سازي گردند. پس از ارزيابي نتايج حاصل از پياده سازي، ميزان صحت و دقت تئوري مورد نظر سنجيده مي شود. درصورتي كه نتيجه حاصل مناسب باشد مي توان تئوري مربوطه را براي استفاده در صنايع، به خصوص صنايع شيميايي، با اندازه گيري انتگرال شده به كار گرفت. همچنين تاخير يكي از ويژگي هاي معمول در صنايع شيميايي است. تاخير متغير در نظر گرفته شده براي اين دستگاه به ما اين امكان را مي دهد كه شرايط را به آنچه كه در صنعت به صورت عملي اتفاق مي افتد، نزديك تر نماييم تا بتوان نظريه هاي توسعه داده شده در كنترل سيستم هاي تاخيردار را پيش از اجرا بر روي فرايندهاي صنعتي، بر روي اين دستگاه آزمايشگاه اجرا و اثر آنها را ارزيابي كرد.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.