نسخه آزمایشی

دستگاه الكتروفورميشن براي آماده سازي وزيكل هاي غول پيكر تك لايه
Electro-formation device for giant unilamellar vesicles (GUVs) preparationشماره ثبت : 98304
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1398/01/20
طبقه بندی بین المللی: C25D 1/00 B01J 13/00


خلاصه اختراع :

وزيكلهاي تك لايه غول پيكر (GUV) مدلهاي غشايي هستند كه ميتوان با استفاده از ميكروسكوپ ساختار و تغييرات آنها را به راحتي مشاهده كرد. اين وزيكلها مدلهاي بسيار پر طرفداري براي مطالعه وقايع مرتبط با غشاء ميباشند. امروزه از اين وزيكلها براي بررسي ويژگيهاي غشاء مثل خصوصيات بيوفيزيكي، موفولوژي، بررسي دومينهاي غشايي، بررسي فعاليت پمپ ها و كانالهاي پروتئيني، بررسي اثر داروها بر غشاء، فيوژن غشاء ها، كشف نحوه ورود پاتوژنها به داخل غشاء استفاده ميگردد. تكنيكهاي زيادي براي آماده سازي GUVها وجود دارد كه شامل هيدراتاسيون آرام، تبخير حلال و استفاده از روش الكتروفورميشن ميباشد و الكتروفورميشن كاراترين و راحتترين روش ميباشد. هدف اين اختراع ساخت دستگاه الكتروفورميشن با هيزينه بسيار كمتر براي آماده سازي وزيكلهاي غول پيكر ميباشد.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.