لیست اختراعات امين رحيمي


ثبت :
از
تا
اظهارنامه :
از
تا

بازنشانی
تعداد موارد یافت شده: 14
تاریخ اظهارنامه: 1399/05/25
مالک/مالکان: آقاي امين رحيمي
تاریخ ثبت: 1399/08/17
مخترع/مخترعان: امين رحيمي
تاریخ اظهارنامه: 1382/05/26
مالک/مالکان: رامين رحيمي
تاریخ ثبت: 1382/11/28
مخترع/مخترعان: رامين رحيمي
تاریخ اظهارنامه: 1382/08/03
مالک/مالکان: رامين رحيمي
تاریخ ثبت: 1383/02/06
مخترع/مخترعان: رامين رحيمي

موارد یافت شده: 14