لیست اختراعات امين رحيمي


ثبت :
از
تا
اظهارنامه :
از
تا

بازنشانی
تعداد موارد یافت شده: 14
تاریخ اظهارنامه: 1383/07/21
مالک/مالکان: رامين رحيمي
تاریخ ثبت: 1384/01/23
مخترع/مخترعان: رامين رحيمي

موارد یافت شده: 14