لیست اختراعات امين نخعي


ثبت :
از
تا
اظهارنامه :
از
تا

بازنشانی
تعداد موارد یافت شده: 10
تاریخ اظهارنامه: 1395/11/30
مالک/مالکان: آقاي امين نخعي
تاریخ ثبت: 1398/01/25
مخترع/مخترعان: امين نخعي
تاریخ اظهارنامه: 1398/05/02
مالک/مالکان: آقاي امين نخعي
تاریخ ثبت: 1399/03/13
مخترع/مخترعان: امين نخعي
تاریخ اظهارنامه: 1398/02/09
مالک/مالکان: آقاي امين نخعي
تاریخ ثبت: 1399/03/21
مخترع/مخترعان: امين نخعي
تاریخ اظهارنامه: 1400/02/15
مالک/مالکان: آقاي امين نخعي
تاریخ ثبت: 1401/01/28
مخترع/مخترعان: امين نخعي
تاریخ اظهارنامه: 1400/02/14
مالک/مالکان: امين نخعي
تاریخ ثبت: 1401/03/21
مخترع/مخترعان: امين نخعي

موارد یافت شده: 10