لیست اختراعات حامد آقازاده


ثبت :
از
تا
اظهارنامه :
از
تا

بازنشانی
تعداد موارد یافت شده: 1
تاریخ اظهارنامه: 1400/06/01
مالک/مالکان: حامد آقازاده
تاریخ ثبت: 1400/09/30
مخترع/مخترعان: حامد آقازاده

موارد یافت شده: 1