لیست اختراعات حامد عباسي


ثبت :
از
تا
اظهارنامه :
از
تا

بازنشانی
تعداد موارد یافت شده: 12
تاریخ اظهارنامه: 1399/06/06
مالک/مالکان: آقاي حامد عباسي
تاریخ ثبت: 1399/11/18
مخترع/مخترعان: حامد عباسي
تاریخ اظهارنامه: 1399/12/06
مالک/مالکان: حامد عباسي
تاریخ ثبت: 1400/03/03
مخترع/مخترعان: حامد عباسي

موارد یافت شده: 12