لیست اختراعات سيد شمس الدين اطهاري


ثبت :
از
تا
اظهارنامه :
از
تا

بازنشانی
تعداد موارد یافت شده: 13
تاریخ اظهارنامه: 1390/11/15
تاریخ ثبت: 1391/03/17
مخترع/مخترعان: سيد شمس الدين اطهاري
تاریخ اظهارنامه: 1391/08/14
تاریخ ثبت: 1392/03/08
مخترع/مخترعان: سيد شمس الدين اطهاري
تاریخ اظهارنامه: 1390/08/08
تاریخ ثبت: 1391/06/20
مخترع/مخترعان: سيد شمس الدين اطهاري

موارد یافت شده: 13