لیست اختراعات علی بخشی


ثبت :
از
تا
اظهارنامه :
از
تا

بازنشانی
تعداد موارد یافت شده: 18
تاریخ اظهارنامه: 1388/06/16
مالک/مالکان: علي بخشي پور
تاریخ ثبت: 1388/09/21
مخترع/مخترعان: علي بخشي پور

موارد یافت شده: 18