لیست اختراعات محمدمعين مساحي


ثبت :
از
تا
اظهارنامه :
از
تا

بازنشانی
تعداد موارد یافت شده: 4
تاریخ اظهارنامه: 1386/12/25
مالک/مالکان: محمدمعين مساحي
تاریخ ثبت: 1387/02/17
مخترع/مخترعان: محمدمعين مساحي

موارد یافت شده: 4