لیست اختراعات مسعود رحیمی


ثبت :
از
تا
اظهارنامه :
از
تا

بازنشانی
تعداد موارد یافت شده: 24
تاریخ اظهارنامه: 1389/04/26
مالک/مالکان: مسعود رحیمی
تاریخ ثبت: 1389/10/27
مخترع/مخترعان: مسعود رحیمی

موارد یافت شده: 24