لیست اختراعات ياسمن وجكاني


ثبت :
از
تا
اظهارنامه :
از
تا

بازنشانی
تعداد موارد یافت شده: 2
تاریخ اظهارنامه: 1395/11/03
مالک/مالکان: ياسمن وجكاني
تاریخ ثبت: 1396/06/12
مخترع/مخترعان: ياسمن وجكاني
تاریخ اظهارنامه: 1396/07/17
تاریخ ثبت: 1396/10/23

موارد یافت شده: 2