لیست اختراعات با مالکیت احسان بيات
1 عدد


ثبت :
از
تا
اظهارنامه :
از
تا

بازنشانی
تعداد موارد یافت شده: 1
تاریخ اظهارنامه: 1395/04/19
مالک/مالکان: آقاي احسان بيات
تاریخ ثبت: 1395/09/13

موارد یافت شده: 1