لیست اختراعات با مالکیت بيژن نصيري اعظم
7 عدد


ثبت :
از
تا
اظهارنامه :
از
تا

بازنشانی
تعداد موارد یافت شده: 7
تاریخ اظهارنامه: 1396/11/18
تاریخ ثبت: 1397/04/05
مخترع/مخترعان: بيژن نصيري اعظم

موارد یافت شده: 7