لیست اختراعات با مالکیت حامد آقازاده
2 عدد


ثبت :
از
تا
اظهارنامه :
از
تا

بازنشانی
تعداد موارد یافت شده: 2
تاریخ اظهارنامه: 1400/06/01
مالک/مالکان: حامد آقازاده
تاریخ ثبت: 1400/09/30
مخترع/مخترعان: حامد آقازاده
تاریخ اظهارنامه: 1400/05/15
مالک/مالکان: آقای حامد آقازاده
تاریخ ثبت: 1401/03/08
مخترع/مخترعان: حامد آقازاده

موارد یافت شده: 2