لیست اختراعات با مالکیت محمد غيبي شوي
2 عدد


ثبت :
از
تا
اظهارنامه :
از
تا

بازنشانی
تعداد موارد یافت شده: 2
تاریخ اظهارنامه: 1390/07/23
تاریخ ثبت: 1394/06/11
مخترع/مخترعان: محمد غيبي شوي

موارد یافت شده: 2