لیست اختراعات با مالکیت نورالدين بختياري
11 عدد


ثبت :
از
تا
اظهارنامه :
از
تا

بازنشانی
تعداد موارد یافت شده: 11
تاریخ اظهارنامه: 1398/07/24
تاریخ ثبت: 1398/12/28
مخترع/مخترعان: نورالدين بختياري
تاریخ اظهارنامه: 1393/09/14
تاریخ ثبت: 1394/05/18
مخترع/مخترعان: نورالدين بختياري

موارد یافت شده: 11