لیست اختراعات با مالکیت جميله آتش زبان
1 عدد


ثبت :
از
تا
اظهارنامه :
از
تا

بازنشانی
تعداد موارد یافت شده: 1
تاریخ اظهارنامه: 1397/12/04
مالک/مالکان: جميله آتش زبان
تاریخ ثبت: 1399/09/26
مخترع/مخترعان: جميله آتش زبان

موارد یافت شده: 1