لیست اختراعات با مالکیت حامد عباسي
11 عدد


ثبت :
از
تا
اظهارنامه :
از
تا

بازنشانی
تعداد موارد یافت شده: 11
تاریخ اظهارنامه: 1400/04/28
مالک/مالکان: حامد عباسي
تاریخ ثبت: 1400/11/12
مخترع/مخترعان: حامد عباسي

موارد یافت شده: 11