لیست اختراعات با مالکیت شركت سرمايه گذاري مهد تابان سهامي خاص
5 عدد


ثبت :
از
تا
اظهارنامه :
از
تا

بازنشانی
تعداد موارد یافت شده: 5
تاریخ اظهارنامه: 1387/04/24
تاریخ ثبت: 1387/05/05
مخترع/مخترعان:
تاریخ اظهارنامه: 1387/04/24
تاریخ ثبت: 1387/05/05
مخترع/مخترعان:
تاریخ اظهارنامه: 1387/04/24
تاریخ ثبت: 1387/05/05
مخترع/مخترعان:
تاریخ اظهارنامه: 1387/04/24
تاریخ ثبت: 1387/05/05
مخترع/مخترعان:

موارد یافت شده: 5