لیست اختراعات با مالکیت عظيم اكبر زاده خياوي
22 عدد


ثبت :
از
تا
اظهارنامه :
از
تا

بازنشانی
تعداد موارد یافت شده: 22
تاریخ اظهارنامه: 1381/04/03
تاریخ ثبت: 1381/10/03
مخترع/مخترعان: عظيم اكبر زاده خياوي
تاریخ اظهارنامه: 1385/02/05
تاریخ ثبت: 1385/08/03
مخترع/مخترعان: عظيم اكبر زاده خياوي
تاریخ اظهارنامه: 1385/02/05
تاریخ ثبت: 1385/08/03
مخترع/مخترعان: عظيم اكبر زاده خياوي
تاریخ اظهارنامه: 1385/01/20
تاریخ ثبت: 1385/07/17
مخترع/مخترعان: عظيم اكبر زاده خياوي
تاریخ اظهارنامه: 1385/01/20
تاریخ ثبت: 1385/07/17
مخترع/مخترعان: عظيم اكبر زاده خياوي
تاریخ اظهارنامه: 1385/01/20
تاریخ ثبت: 1385/07/17
مخترع/مخترعان: عظيم اكبر زاده خياوي

موارد یافت شده: 22