لیست اختراعات با مالکیت فريبا سپهوند
1 عدد


ثبت :
از
تا
اظهارنامه :
از
تا

بازنشانی
تعداد موارد یافت شده: 1
تاریخ اظهارنامه: 1391/05/17
مالک/مالکان: فريبا سپهوند
تاریخ ثبت: 1391/11/19
مخترع/مخترعان: فريبا سپهوند

موارد یافت شده: 1