لیست اختراعات با مالکیت مسعود رحيمي
22 عدد


ثبت :
از
تا
اظهارنامه :
از
تا

بازنشانی
تعداد موارد یافت شده: 22
تاریخ اظهارنامه: 1390/04/19
مالک/مالکان: مسعود رحیمی
تاریخ ثبت: 1391/08/08
مخترع/مخترعان: مسعود رحیمی
تاریخ اظهارنامه: 1389/04/26
مالک/مالکان: مسعود رحیمی
تاریخ ثبت: 1389/10/27
مخترع/مخترعان: مسعود رحیمی

موارد یافت شده: 22