لیست اختراعات با مالکیت مقداد عابدي
7 عدد


ثبت :
از
تا
اظهارنامه :
از
تا

بازنشانی
تعداد موارد یافت شده: 7
تاریخ اظهارنامه: 1390/09/07
مالک/مالکان: مقداد عابدي
تاریخ ثبت: 1391/03/08
مخترع/مخترعان: مقداد عابدي
تاریخ اظهارنامه: 1384/06/12
تاریخ ثبت: 1384/12/12

موارد یافت شده: 7