نسخه آزمایشی

سنتز نانوساختار بيسموت اكسي كلريد بر روي اكسيدگرافن كاهش يافته (BOC-rGO) به روش هيبريدي امواج ميكروجت-سالوترمال با عملكرد فتوكاتاليستي در ناحيه نور خورشيد براي تخريب فلوركينولون ها
Synthesis of Nanostructured Bismuth Oxychlorides over rGO via Microjet-Solvothermal Hybrid Method with Efficient Solar-Light-Driven Photocatalytic Performance in Degradation of Fluoroquinolonesشماره ثبت : 98294
وضعیت اعتبار: اعتبار ندارد

تاریخ ثبت: 1398/01/20
طبقه بندی بین المللی: C02F 1/30 B01J 23/18 B82Y 30/00


خلاصه اختراع :

در اختراع حاضر نانوفتوكاتاليست هاي كامپوزيتي بيسموت اكسي كلريد غني از بيسموت بر روي اكسيدگرافن كاهش يافته (BOC/rGO) با در نظر گرفتن مقادير مختلفي از اكسيدگرافن كاهش يافته (rGO)، به روش هيبريدي امواج ميكروجت-سالوترمال سنتز شدند. براي تعيين خصوصيات نانوفتوكاتاليست ها، اكسيدگرافن واكسيدگرافن كاهش يافته سنتز شده آناليزهايXRD ، FESEM، PDS، TEM، Raman، BET-BJH، DRS و PL انجام شد. سپس عملكرد نانوفتوكاتاليست ها در فرآيند تخريب فتوكاتاليستي آنتي بيوتيك افلوكساسين از محلول آبي آلوده، تحت تابش نور شبيه سازي شده به نور خورشيد، مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه نانوفتوكاتاليست سنتز شده با 0.5% از اكسيدگرافن كاهش يافته ((BOC/rGO(0.5)، كه داراي ذرات كروي نانومتري و حفرات مزو است و متشكل از (BiOCl(60%)-Bi24O31Cl10(40% به صورت مخلوط فازي و با اتصال ناهمگون داخلي بوده و به صورت كامپوزيت با %0.5 rGO مي باشد، حداكثر راندمان (%84.4) را طي min 120 تابش نور داشت. نتايج حاصل از آناليز BET-BJH، حداكثر بودن مساحت سطح ويژه و حجم حفرات كل را براي نانوفتوكاتاليست مزبور نشان داد؛ همچنين با توجه به آناليز PL كاهش نرخ بازتركيب شدن جفت هاي الكترون-حفره براي اين نانوفتوكاتاليست تأييد شد. علاوه بر اين، عملكرد فتوكاتاليستي (BOC/rGO(0.5% در تخريب سايرآنتي بيوتيك هاي فلوروكينولون مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه اين نانوفتوكاتاليست كامپوزيتي داراي عملكرد خوبي در تخريب افلوكساسين و لووفلوكساسين مي باشد. همچنين نتايج تست پايداري نشان داد كه نانوفتوكاتاليست (BOC/rGO(0.5% از پايداري بسيار بالايي برخوردار است.


جهت نمایش اطلاعات تکمیلی در مورد این اختراع، وارد حساب کاربری خود بشود.