لیست اختراعات علی بخشی


ثبت :
از
تا
اظهارنامه :
از
تا

بازنشانی
تعداد موارد یافت شده: 18
تاریخ اظهارنامه: 1393/06/20
تاریخ ثبت: 1394/06/11
مخترع/مخترعان: كميل علي بخشي

موارد یافت شده: 18